תנאי התקשרות כלליים

כללי

 1. המכללה למסחר עלית טריידרס בע"מ ח.פ. 516775871 (להלן: "החברה" או "אנו" וכיו"ב), היא מפעילת אתר https://elitetraderscollege.com/ שבמסגרתו ניתנים שירותים שונים לרבות שירות עלית טריידרס TV (להלן – "השירותים").
 1. השירותים מאפשרים, בין היתר, לצפות בהקצאות מוקלטות מתוך מאגר קורסים מוקלטים בתחומי שוק ההון, באמצעות אתר האינטרנט של החברה (להלן – "המאגר"), ובנוסף, לרכוש שירותים נוספים הקשורים בקורסים המוקלטים, הכל במחירים כפי שיפורטו באתר החברה, ובתנאים כפי שמפורט במסמכי הסכם ההתקשרות כהגדרתם להלן.
 1. מטרת תנאים כלליים אלה הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל גורם אשר עושה שימוש בשירות (להלן – "המשתמש" ו/או "המנוי" ו/או "אתה" וכיו"ב), בנוסף לתנאי השימוש באתר, מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, עיקרי תוכנית השירותים, וכל מסמך התקשרות אחר שקיים ו/או שיהיה קיים בעתיד בינך לבין החברה.
 1. כל המסמכים האלה (תנאי השימוש באתר, מדיניות הפרטיות, תנאים כלליים אלה, וכל מסמך התקשרות אחר בינך לבין החברה) יהוו את הסכם ההתקשרות שלך עם החברה (להלן – "מסמכי ההתקשרות"), והם יחולו הן בקשר עם השימוש שלך באתר בכלל, והן בקשר עם השימוש בשירותים בפרט. לפיכך, קרא את מסמכי ההתקשרות בעיון ובקפידה. אם אינך מסכים להם – אל תעשה כל שימוש באתר ובשירותים!
 1. אתה מאשר כי כל שימוש שתעשה בשירותים מהווה אישור לכך שקראת את מסמכי ההתקשרות, הבנת את תוכנם והסכמת להם.
 1. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 1. השירותים ניתנים לתקופה בלתי קצובה. הנך רשאי לבקש להפסיק את השירותים, בכל עת. זכותה של החברה להפסיק לתת לך את השירותים, בכל עת.

ההרשמה והשימוש בשירותים

 

 1. במהלך ההרשמה לאיזה מהשירותים, עליך למסור פרטים שונים, לרבות לצורך הזדהות, כגון: שם, כתובת, מספר זיהוי, מספר טלפון וכדומה. עליך למסור פרטים נכונים, מלאים ומדוייקים ולא להשתמש בפרטים של צד ג'. מסירת הפרטים מהווה הצהרה שלך כלפי החברה בדבר נכונותם. ככל שבפרטים שמסרת חל שינוי, חובה עליך להודיע לנו על הפרטים המעודכנים.
 1. כתנאי לשימוש בשירות, עליך להרשם לשירות, להסכים למסמכי ההתקשרות, באמצעות סימוןV בתיבת הסימון, לפיו הנך מסכים לתנאי מסמכי ההתקשרות. בנוסף, עליך להיות בעל תיבת דואר פעילה וטלפון נייד היכול לקבל הודעות SMS, ועליך לבחור שם משתמש וסיסמה אישיים. אלה ישמשו, בין היתר, לצורך התחברות לשירות. בנוסף, יהיה עליך להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך קבלת השירות. מיד עם סיום הליך ההרשמה, יוחל בקבלת השירות, בכך שתקבל את הגישה לשירותים שנרשמת אליהם.
 1. לצורך שימוש בשירותים, באחריותך ועל חשבונך לדאוג לקיום התנאים הבאים:
 • נגישות לתיבת הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד שאת פרטיהם מסרת במהלך ההרשמה.
 • חיבור לרשת האינטרנט ברוחב פס מינימלי במהירות של 10MB. משום שאיכות הצפיה מושפעת מרוחב הפס, מומלץ לעשות שימוש בחיבור קווי מהיר יותר.
 • הזנת שם משתמש וסיסמה תקינים, ולפי שיקול דעת החברה, גם הליך זיהוי חד פעמי באופן שיוחלט על ידי החברה.
 • מכשיר מתאים (כגון: מחשב נייד, טלפון סלולארי, טאבלט) המאפשר צפייה ואשר שבאמצעותו ניתן לגלוש בדפדפנים סטנדרטיים ומקובלים המאפשרים לצפות בסרטונים.
 1. תוכל להשתמש בשירות באמצעות שני מכשירים לכל היותר. בכל מקרה, לא תוכל לצפות בשירות משני המכשירים במקביל, אלא בכל עת תוכל לצפות בשירות ממכשיר אחד בלבד.
 1. החברה אינה יכולה להתחייב כי ניתן יהיה להשתמש בשירות בכל מכשיר ובכל עת. קיומו של השירות, איכותו ורציפותו, מושפעים, בין היתר, מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות: סוג המכשירים שאתה משתמש בהם, איכות שירותי האינטרנט שאתה משתמש בהם, תקלות שונות העשויות לקרות, אספקת חשמל, התקפות סייבר וכיו"ב. החברה תהיה רשאית גם להשהות את השירות או להגבילו למטרות תחזוקה ושדרוג מערכות.
 1. השימוש בשירות ניתן כפי שהוא (As – Is), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש בו. השימוש בשירות ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך בו ייעשה על אחריותך המלאה הבלעדית והמוחלטת.
 1. השימוש בשירות ניתן לך לצפיה אישית, פרטית וביתית בלבד. אסור לך, ואתה מתחייב:
 • לא למסור את פרטי ההזדהות לצד שלישי כלשהו.
 • לא להעביר בכל אופן ודרך תוכן מתכני השירות לצד שלישי כלשהו.
 • לא להקליט ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להקרין ו/או לפרסם ו/או להציג בפני קהל ו/או בפומבי ו/או במקום ציבורי איזה מתכני השירות.
 • לא להשתמש בשירות למטרה מסחרית כלשהי ו/או לכל שימוש שאיננו אישי, פרטי וביתי.
 • לא לעשות בשירות כל שימוש בלתי חוקי ו/או נוגד כל דין ו/או שימוש המהווה מטרד ו/או הפרעה ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פגיעה הפרטיות ו/או הפרה של זכות מזכויות החברה ו/או צד ג' כלשהו.

 

תעריפים וחיוב

 1. התעריפים הם עבור מנוי חודשי מתמשך לתקופה שאינה קצובה בזמן, בגין השירותים שנבחרו.
 2. החברה תהיה רשאית לשנות את התעריפים מזמן לזמן, לפי שיקול דעתה. במקרה של שינוי בתעריפי השירות, החברה תודיע על כך מראש למנוי בחשבונית הקודמת למועד החיוב שבו ישתנו התעריפים.
 3. החיוב יבוצע באמצעות כרטיס אשראי. במקרה שבו חברת האשראי לא תאשר את החיוב, החברה תהיה רשאית לנתק אותך מיידית מן השירות.
 4. במקרה שבו חיובים לא ישולמו במועדם, החברה תהיה רשאית להוסיף לחוב הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 1981, החל מהמועד הקבוע לתשלום ועד למועד התשלום המלא בפועל. בנוסף, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בתשלום הוצאות לגביית החוב, לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפטיות אחרות וכדומה.

 

חובות גילוי וזכות המשתמש לבטל את השירות

 

 1. עסקת הזמנת השירותים הינה עסקה מתמשכת כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981, לתקופה בלתי קצובה. זכותך לבקש את ביטול העסקה בכל עת.
 1. לא תצטרך לשלם כל סכום בשל ביטול העסקה, למעט במקרה שבו קיבלת הנחה ממחיר המחירון שהיה בתוקף במועד ההתקשרות, בשל התחייבות לתקופה מינימלית של קבלת השירות. במקרה זה, אם תבקש לבטל את העסקה טרם חלוף התקופה המינימלית שהתחייבת אליה ושבגינה קיבלת הנחה ממחיר המחירון, תחוייב בהפרש בין מחיר המחירון שהיה בתוקף במועד ההתקשרות, לבין התעריף המופחת שנהנית ממנו בשל ההתחייבות, למשך כל תקופת השימוש בשירות בפועל.
 1. ככל שמדובר בעסקת מכר מרחוק, ומכיוון שמדובר בעסקה מתמשכת למתן שירות:
 • הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בס' 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, אפילו אם הוחל במתן השירות. בהתאם להוראות ס' 14ה(ב1) לחוק הגנת הצרכן, אם הוחל במתן השירות, אין בכך כדי לגרוע מחובתך לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך.
 • אם הנך צרכן עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אתה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 1. להסרת ספק, מסמכי הסכם ההתקשרות מהווים מסמכי גילוי לכל דבר ועניין הנדרש בהתאם להוראות החוק.
 1. אתה מצהיר ומאשר כי אתה מתחיל לקבל את השירות עם חתימת הסכם זה לרבות, למשל, קבלת אמצעי הגישה לשירותים.

קניין רוחני וחסיון

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במסמכים, מצגות, סרטונים, חמרי לימוד, תכנות, קבצים מכל מין וסוג שהוא, שמות וסימנים מסחריים, יישומים, מודלים עסקיים מכל מין וסוג שהוא, פטנטים ומדגמים רשומים או בלתי רשומים, סודות מסחריים, תוכנות, יישומים, דוחו"ת, גרפים וקבצים גרפיים ואחרים, תרשומות, טקסטים, פירוטי עסקאות (טריידים), תוצאות עסקאות (טריידים), מדדים, נתוני מסחר, אסטרטגיות, חומר שיווקי, טקסטים ו/או כל מידע אחר הקשורים לקורס ו/או לשירותים, בין אם בכתב, בעל פה, בקובץ ממוחשב או בכל מדיה מכל מין וסוג שהוא (לעיל ולהלן – "המידע") הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים.
 1. אתה מתחייב לשמור על חסיון המידע כאמור, גם אם הפך לנחלת הכלל, לא להעביר כל מידע לצד ג' ללא רשות החברה מראש ובכתב, ובמקרה של מידע השייך לצד ג' – ללא שהתקבל מראש ובכתב גם אישורו של צד ג'. בכלל זה, אתה לא רשאי להוריד, לשמור, להעתיק, לשכפל, לשתף, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ ולהעביר בכל דרך כל מידע כאמור, באופן מלא או חלקי, בכל מדיה שהיא (לרבות רשתות חברתיות, חדרי מסחר, אינטרנט, צ'טים, פורומים וכיו"ב) אלא בכפוף להסכמת החברה והצד השלישי מראש ובכתב.
 1. אתה מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהפרה של הוראות סעיפים אלה זה כמו גם הוראות אחרות במסמכי ההתקשרות, עשויה להוות גזל סוד מסחרי כאמור בחוק עוולות מסחריות.
 1. הוראות פרק זה הן הוראות יסודיות שהפרתן מהווה הפרה יסודית של מסמכי ההתקשרות, והם יעמדו בתקפן גם אם הסכם זה יבוטל מכל סיבה שהיא.

מטרות השירותים והגבלת אחריות

 1. מטרת השירותים הינה לימוד ההיבטים הטכניים של ביצוע פעולות מסחר בניירות ערך מכל מין וסוג שהיא ו/או מכשירים פיננסיים אחרים (להלן – "מכשירים פיננסיים") באמצעות מערכות ממוחשבות.
 1. אתה מצהיר ומאשר, כי ידוע לך שהחברה ו/או אחרים מטעמה אינם בעלי רישיון מכח חוק הייעוץ ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ ו/או ניהול תיקים כהגדרתם בחוק.
 1. אתה מצהיר ומאשר כי ברור לך שמטרת השירותים איננה כדאיות רכישה, מכירה, אחזקה והשקעה של מכשירים פיננסיים ספציפיים, אלא כאמור, אך ורק לימוד ההיבטים הטכניים של ביצוע פעולות מסחר במכשירים פיננסיים באמצעות מערכות ממוחשבות.
 1. אתה מצהיר ומאשר כי כל תכני הקורס, השימוש במערכות וכל מידע כהגדרתו לעיל אשר יגיע אליך הם לצרכי לימוד ותרגול בלבד, ואין בהם משום לימוד ייעוץ השקעות או שיווק השקעות במכשירים פיננסיים ספציפיים, ובכל מקרה, אין בהם כדי להוות תחליף ליעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
 1. אתה מצהיר ומאשר ידוע לך שההשקעה במכשירים פיננסיים עשויה להביא להפסדים ניכרים, ואתה משחרר את החברה וכל מי מטעמה מכל אחריות להחלטות  השקעה  אותן אתה עשוי לקבל.
 1. להסרת ספק, אתה מצהיר ומאשר כי בכל מקרה ומכל סיבה שהיא, אין לו ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד ג' ו/או מי מטעמו, בגין כל פעולות מסחר מכל מין וסוג שהוא.
 1. אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או עילת תביעה חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת ו/או מכל חובת פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שיעשה או שיחדל מלעשות בקשר עם הקורס ו/או בעקבותיו ו/או בקשר אליו.
 1. בכל מקרה, וגם אם גורם מוסמך יחליט כי יש אחריות ו/או חבות כלשהי של החברה ו/או מי מטעמה כלפי התלמיד, הרי שמוסכם כי האחריות ו/או החבות של החברה ו/או מי מטעמה מכל מין וסוג שהוא מוגבלת לעלות השירותים ששולמו, ואתה מוותר בזה על כל תביעה וזכות בשווי העולה על עלות השירותים ששולמו.
 1. הוראות פרק זה הן הוראות יסודיות שהפרתן מהווה הפרה יסודית של מסמכי ההתקשרות, והם יעמדו בתקפן גם אם הסכם זה יבוטל מכל סיבה שהיא.

מידע ופרטיות

 1. החברה תהיה רשאית למסור את פרטי  התלמיד וכל מידע הקשור בו לכל צד ג' בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • לכל צד ג' הרשאי לקבל את הפרטים ע"פ דין.
 • לצורך מתן השירותים, וכל מטרה הקשורה להתקשרות ו/או לביצועה לרבות לצורך גביית כספים המגיעים לחברה בגין  השירותים.
 • לצורך משלוח עדכונים, חומרים, מידע פרסומי ושיווקי לרבות באמצעות רשימת דיוור, ולרבות באמצעות דואר אלקטרוני, SMS או הודעות אלקטרוניות אחרות.

 

הודעות

 1. אתה מסכים כי כל ההודעות שהחברה נדרשת או מבקשת לשלוח אליך, יישלחו בתקשורת אלקטרונית (דואר אלקטרוני ו/או הודעת וואטסאפ ו/או הודעת SMS). אתה מסכים כי הודעה כזו תהיה תחשב הודעה בכתב כדין לכל דבר ועניין, וכי החברה לא תהיה חייבת במשלוח מסמכים בנייר לכתובת הלקוח לרבות: חשבוניות, מסמכי הסכם התקשרות, התראות, ועוד.
 1. החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקשרות אלה לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מראש. ככל שאינך מסכים לתנאי ההתקשרות, תוכל בכל עת לבקש את סיום קבלת השירות.
 1. האמור במסמכי ההתקשרות משקף את כל מה שהוסכם בקשר עם רכישת השירותים, והוא מבטל כל מצג ו/או הסכמה קודמת, ככל שהיו, בעניין השירותים.
 1. לא תשמע טענה כי קיימת איזו התחייבות ו/או מצג של החברה שלא באו לידי ביטוי מפורש בכתב במסמכי ההתקשרות, ומוסכם, כי ככל שהיו כאלה, הרי הם בטלים ומבוטלים.
 1. כל שינוי בהסכם ובתנאיו ייעשה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים, ולא תשמע כל טענה כי תנאי הסכם זה שונו בעל פה.
 1. על מסמכי ההתקשרות ועל מערכת היחסים בינך לבין החברה יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בירושלים נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או בשירותים. תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של סיום קבלת השירות או סיום הקשר שלך עם האתר מכל סיבה שהיא.

תנאי שימוש באתר (7/23)

 

 1. המכללה למסחר עלית טריידרס בע"מ (להלן: "החברה" או "אנו" וכיו"ב), היא מפעילת אתר אינטרנט זה.
 1. עצם השימוש באתר אינטרנט זה ובכל שירות הניתן במסגרתו בין בתשלום ובין שלא בתשלום, ככל שניתן ובמידה שניתן (להלן – "האתר"), מעיד על הסכמתך לתנאים השימוש המפורטים בהמשך. לפיכך, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר!
 1. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, ואולם הם מיועדים לבני כל המינים ולתאגידים כאחד.
 1. השימוש באתר ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה הבלעדית והמוחלטת.
 1. ככל שתבחר להזמין שירותים בתשלום הניתנים באתר זה, תנאי שימוש אלה יחולו בנוסף לתנאי ההתקשרות בגין השירותים שתזמין בתשלום, והם יחולו גם על השירות, בנוסף לתנאי ההתקשרות בגין השירות.
 1. המידע באתר איננו בהכרח מדוייק או מלא, אינו בהכרח עדכני, והחברה ו/או מי מטעמה אינם מחויבים לעדכן אותו. בין היתר בשל כך, כל המידע הקיים באתר אינו מהווה ייעוץ ואו המלצה מכל מין וסוג שהוא, ואין להסתמך עליו ללא פניה מוקדמת לבעלי האתר.
 1. השימוש באתר ניתן כמות שהוא (As – Is), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר ובתכניו.
 1. ידוע לך כי יכול והאתר לא יהיו חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או מכל סיבה אחרת.
 1. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ו/או באחריות מכל מין וסוג שהוא, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים בגין השימוש באתר בכל צורה ואופן. זאת, מבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות ביחס לכל פעולה או הימנעות מפעולה שנעשית על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע ובתכנים שבו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר.
 1. אתה מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האתר ו/או בקשר לכל שימוש שתעשה באתר. ידוע לך כי רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש אלה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בפרט לאור הוראות סעיף זה, הותר לך השימוש באתר.
 1. מכל מקום, אתה מסכים כי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כזו או אחרת מכל מין וסוג שהוא שיש לך כלפי החברה, תוכל להעלות אך ורק ככל שהוגשה תביעה בגינה בתוך שנה אחת ממועד היווצרה, אחרת עילתן של אלה תפקע לצמיתות. תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של ביטול תנאי השימוש או סיום הקשר שלך עם האתר מכל סיבה שהיא.
 1. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתם וללא צורך בהודעה מראש.
 1. כל הזכויות באתר ובתכניו שייכים לחברה ו/או למי מטעמה, לרבות: שם האתר, שם המתחם, סימני המסחר, עיצוב, תכנים, קוד המחשב, וכל תוכן שאיננו נחלת הכלל.
 1. אתה מתחייב שלא להוריד תכנים ו/או לבצע צילומי מסך של האתר. אם ברצונך לקבל שירות המוצעים באתר, תוכל להירשם לשירות, ולבקש את הרשות לצפות בתכני השירות, בכפוף לתשלום ולתנאים כפי שיהיו במועד ההרשמה לשירות.
 1. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע ו/או בגין כל הפרה אחרת מתבקש לפנות מיידית לחברה בהודעה כתובה ומנומקת, לצורך הסרת ההפרה ו/או הפגיעה ו/או תיקונה באופן מיידי.
 1. עם דרישתה הראשונה של החברה, אתה תשפה אותה ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג שהוא כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, ו/או כתוצאה מכל שימוש שתעשה באתר, וזאת בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.
 1. בכל מקרה בו תדרש החברה ו/או מי מטעמה על-ידי רשות מוסמכת, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותם בקשר לשימוש שנעשה באתר, יימסר המידע הנדרש ככל שהוא בידיהם.
 1. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש במידע שהתקבל כתוצאה מכל פעילות שלך באתר לצורך מתן שירותים והתאמתם, פניות שיווקיות, מידע סטטיסטי וכל מטרה אחרת.
 1. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים המוצעים לך, ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאי להשתמש בפרטיך לצורך משלוח תוכן שיווקי, פרסומות, ועדכונים נוספים ככל שימצא לנכון. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר פרטים אלה לצד ג' למטרות האמורות.
 1. לחברה נתונה הרשות, בכל עת, למנוע ממך ו/או מאחרים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו ו/או את הגישה לשירותים הניתנים באמצעותו, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט, לרבות בשל ביצוע פעולות המנוגדות למדיניות החברה ו/או לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה אחרת, אשר לדעת החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט, מצדיקה את מניעת השימוש כאמור.
 1. על תנאי השימוש באתר זה ועל מערכת היחסים בינך לבין החברה יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בירושלים נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש וכיוצא באלה. תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של ביטול תנאי השימוש או סיום הקשר שלך עם האתר ו/או החברה מכל סיבה שהיא.